Upadłość z możliwością zawarcia układu – przyspieszone postępowanie


Dłużnik wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe, niekoniecznie musi stracić cały majątek. Istnieje bowiem szansa, że nie zostanie ogłoszona jego upadłość likwidacyjna, lecz upadłość z możliwością zawarcia układu. Oznacza ona, że dany człowiek oraz jego wierzyciele dochodzą do porozumienia i zawierają między sobą układ, który jest w stanie uregulować sposób dalszych płatności tak, by wierzyciele byli zadowoleni i mogli liczyć na spłatę całej należności, a jednocześnie płatności te nie były zbyt obciążające dla dłużnika. Istnieje możliwość przeprowadzenia przyspieszonego postępowania układowego. Na czym ono polega?

PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE – CO TO TAKIEGO?

Postępowanie układowe ma na celu zawarcie ugody pomiędzy spornymi stronami, z których jedną stronę stanowią wierzyciele, czekający na spłatę długu, a z drugiej strony dłużnik, który nie posiada już pieniędzy na spłatę owej należności, ale nie chce zamykać całej firmy, by ją zdobyć. Dzięki postępowaniu układowemu, jest w stanie zawrzeć z wierzycielami taką umowę, która pozwala mu jednocześnie uporać się – w dalszym odstępie czasu – z istniejącym długiem i nadal prowadzić własną działalność. Zwykle postępowanie to trwa jakiś czas, ponieważ przed zawarciem ugody konieczne jest oszacowanie całego majątku dłużnika. Jeśli wierzyciele oraz dłużnik chcą porozumieć się między sobą o wiele szybciej, niż w trakcie zwykłego postępowania sądowego, mogą wnioskować o przeprowadzenie przyspieszonego postępowania układowego. Może się to stać jedynie w przypadku, gdy suma spornych wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Przyspieszone postępowanie układowe ma na celu szybkie zawarcie porozumienia. W tym przypadku nie ma zatem czasu na dokładne oszacowanie majątku dłużnika – trzeba się zatem zadowolić dokumentami i spisem, który przygotował sam dłużnik. Warte uwagi jest to, że wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie podobnego, przyspieszonego postępowania układowego, wiąże się z koniecznością posiadania już opracowanego, wstępnego planu spłaty dalszych należności, przy czym plan układowy nie musi wcale być jeden. Może istnieć wiele takich planów, a każdy z nich – z racji, że i tak zostanie wybrany tylko jeden – może wzajemnie się z innymi wykluczać. Kto wybiera, który plan układowy zostanie zaakceptowany? Decyzja taka należy do nadzorcy sądowego, który tworzy główny plan i ma na to dwa tygodnie – od chwili wszczęcia postępowania.

CZEGO NIE WOLNO?

Gdy toczy się dane postępowanie, zostaje zahamowane naliczanie odsetek od zadłużenia. Nie wolno również wówczas dysponować istniejącym majątkiem, ponieważ jest on tematem toczącej się w sądzie sprawy. Co ciekawe, nie można też wówczas spłacać długów zadłużonego przedsiębiorstwa – nie może tego robić ani osoba zarządzająca nim, ani właściciel danej firmy, będący dłużnikiem. Nie można również wypowiedzieć umowy, zawartej pomiędzy kontrahentami a upadłym. Niedozwolone jest między innymi wypowiedzenie następujących, zawartych wcześniej, umów: – umowy kredytu – umowy leasingu – umowy związanej z ubezpieczeniem majątkowym – umowy związanej z rachunkiem bankowym – umowy poręczeń i gwarancji bankowych – umowy najmu lub też dzierżawy na przykład lokalu, w którym mieści się siedziba lub prowadzona jest działalność osoby zadłużonej – akredytywa Wspomnianych umów nie można rozwiązać – chyba że wyrazi na to zgodę rada wierzycieli. Natychmiast po otrzymaniu spisu majątku dłużnika, sędzia – komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli, którego zadaniem jest akceptacja lub odrzucenie zaproponowanego układu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź też